Menu

Nieuws

‘Onze Weidevogels’ uitgave januari 2022

Lees in deze editie over deze onderwerpen: Met minder middelen, meer weidevogels Wie is de schuldige predator? Patrijs, de vier seizoenen vogel Weidevogelconcepten: Succesvol op kleine schaal Wat wil de wulp? En verder: Column Weidevogelman: Veiligheidsmaatregelen Wetenschap: Beweiding en weidevogels Maatregelen tegen predatie Aanvalsplan Grutto: ‘Uitdagingen zijn groot’ In ’t veld: Waterinfiltratie voor de weidevogels […]

Lees meer

Pesticiden in gangbaar en biologisch stro

‘Pesticiden in stro kunnen effect hebben op koe, bacterie- en schimmelpopulaties, insecten en bodemleven.’ Uit onderzoek van Buijs en Mantingh in 2018 blijkt dat er in de ruige mest op biologische en gangbare bedrijven pesticiden aanwezig zijn. De oorsprong van de pesticiden ligt in zowel mest als stro. Stro is in het onderzoek van 2018 […]

Lees meer

Droogte: minder wormen voor weidevogels

De beschikbaarheid van wormen in het voorjaar kan flink variëren. Als onderdeel van de projecten ‘Winst & weidevogels’ en ‘Adaptief weiden in het veenweidegebied’ is een veldproef gedaan naar het effect van weersomstandigheden, bemesting en bodemvochtigheid op de beschikbaarheid van regenwormen voor weidevogels. Lees het volledige artikel over dit onderwerp met daarin de proefopzet, resultaten […]

Lees meer

Teelt van miscanthus voor strooisel

De behoefte aan strooisel waarvan de oorsprong bekend is en waar geen residuen van pesticiden in zitten, groeit. Het is niet voor iedereen weggelegd om zelf een graangewas te telen waarvan het stro gebruikt kan worden. Daarom is er interesse in ander gewassen die gebruikt kunnen worden als strooisel, bijv. miscanthus. Door de lange stengels […]

Lees meer

DDT aangetroffen in de grutto

De grutto broedt in Nederland en de populatie staat sterk onder druk. Het is de vraag of doorvergiftiging met pesticiden een rol speelt in de afname van het aantal broedparen. CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut hebben daarom in het kader van het Project Winst & Weidevogels (gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland) […]

Lees meer

Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer

Door vroeg in het seizoen te beweiden ontstaat er grasland dat in potentie geschikt is voor weidevogelkuikens: het gras is korter, opener en gevarieerder in lengte en dichtheid, dan dat van maaipercelen. Daarnaast vormen hoge graspollen en mestbossen dekking tegen predatoren en trekken mestflatten insecten aan die als voedsel voor kuikens kunnen dienen. Om inzicht […]

Lees meer

Relaties tussen kruiden en insecten onderzocht

Voor de kuikens van de grutto is de aanwezigheid van voldoende voedsel, in de vorm van insecten, van groot belang. Het Louis Bolk Instituut heeft, als onderdeel van het Project Winst en Weidevogels, onderzocht welke kruiden de gewenste insecten aantrekken. Met behulp van veld- en literatuuronderzoek is gekeken naar de invloed van verschillende soorten en […]

Lees meer

POSITIEVE BIJDRAGE VAN WEIDEGANG AAN WEIDEVOGELS WORDT ONDERZOCHT

Weidewinst werkt samen in verschillende onderzoeksprojecten om de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo werken wij ook samen met onderzoekers in het project Vogels en Voorspoed: De voorbereidingen voor het tweede jaar van het project Vogels en Voorspoed Fryslân zijn in volle gang. Samen met 18 melkveehouders uit vier agrarische collectieven in Friesland […]

Lees meer

Lezing Voedsel voor weidevogelkuikens tijdens vrijwilligersdag Groene Motor

Op zaterdag 29 februari 2020 heeft de Groene Motor een informatieve dag georganiseerd voor haar vrijwilligers om samen de start van het weidevogelseizoen in te luiden. Ook WeideWinst was aanwezig en verzorgde een workshop: “Voedsel voor Weidevogelkuikens”. Tijdens twee workshops met in totaal 40 deelnemers hebben we de belangrijkste resultaten gedeeld van twee jaar insectenonderzoek […]

Lees meer

Training: dagelijkse praktijk op een melkveehouderij

10 december 2019  Kennis over weidevogels en de dagelijkse praktijk en afwegingen van melkveehouders kan worden verbeterd. Daarom is WeideWinst dit najaar begonnen met het geven van een training voor de coördinatoren en veldmedewerkers van verschillende agrarische natuurverenigingen in Zuid-Holland. Melkveehouders doen hun best om de weidevogels te helpen, maar willen ook goed voor hun […]

Lees meer

Effect van greppel plas-dras op waarde van grasland: verkennend onderzoek

In 2018 hebben we een verkennend onderzoek gedaan naar de effecten van greppel plas-dras op grasopbrengst, bodem en voedsel voor weidevogels. Wat bleek? Greppel plas-dras heeft voordelen voor de voedselbeschikbaarheid van weidevogel kuikens en is een interessante optie om een natter perceel meerwaarde te geven.  Beeld van een perceel met greppel plas-dras (foto op 23 […]

Lees meer

Voorweiden voor weidevogels

Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzocht of beheerpakketten met voorweiden een goed alternatief zijn. In dit V-focus artikel leest u de resultaten van het onderzoek: Voorweiden voor […]

Lees meer

WeideWinst is een initiatief van