Menu

Nieuws

Brochure ‘Weidemaatregelen voor (functionele agro-)biodiversiteit’

In het project Winst & Weidevogels is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels. In deze brochure is de kennis, ervaring en onderzoek zoveel mogelijk gebundeld. Het levert aanbevelingen voor de praktijk. Download de brochure:        

Lees meer

Weidegang voor weidevogels

Dat beweiding veel kan bijdragen aan het bereiken van randvoorwaarden waar weidevogelkuikens om vragen, wordt steeds meer erkend. Lopende koeien zorgen er bovendien voor dat wormen omhoogkomen: voedsel voor de kuikens. Bij weidegang voor weidevogels zijn timing en intensiteit van weidegang allesbepalend en zonder afstemming tussen veehouder, nazorger en collectief lukt het niet. Lees het […]

Lees meer

Mechanische vliegenval voor rundvee

Bestrijding van steekvliegen zonder pesticiden. Lees de brochure over dit onderwerp.

Lees meer

‘Onze Weidevogels’ editie 1 – 2022 (nr. 3)

Lees in deze editie over deze onderwerpen: Met minder middelen, meer weidevogels; Wie is de schuldige predator? Patrijs, de vier seizoenen vogel; Weidevogelconcepten: Succesvol op kleine schaal; Wat wil de wulp? En verder: Column Weidevogelman: Veiligheidsmaatregelen; Wetenschap: Beweiding en weidevogels; Maatregelen tegen predatie; Aanvalsplan Grutto: ‘Uitdagingen zijn groot’; In ’t veld: Waterinfiltratie voor de weidevogels; […]

Lees meer

‘Onze weidevogels’ editie 2 – 2021 (nr. 2)

Lees in deze editie over deze onderwerpen: Bemesting valkuil bij kruidenrijk grasland; Boeren enthousiaster na GLB-proef voor kievit; Aanleg van een plasdras op een bietenperceel; Samenspel met vrijwilliger leidt tot aanpassing; Modern vogelbeheer op gemengd bedrijf in Flevoland. En verder: Meer insecten en wormen voor weidevogels. Hoe doe je dat? Column Weidevogelman: Koester en waardeer; […]

Lees meer

Pesticiden in gangbaar en biologisch stro

‘Pesticiden in stro kunnen effect hebben op koe, bacterie- en schimmelpopulaties, insecten en bodemleven.’ Uit onderzoek van Buijs en Mantingh in 2018 blijkt dat er in de ruige mest op biologische en gangbare bedrijven pesticiden aanwezig zijn. De oorsprong van de pesticiden ligt in zowel mest als stro. Stro is in het onderzoek van 2018 […]

Lees meer

Droogte: minder wormen voor weidevogels

De beschikbaarheid van wormen in het voorjaar kan flink variëren. Als onderdeel van de projecten ‘Winst & weidevogels’ en ‘Adaptief weiden in het veenweidegebied’ is een veldproef gedaan naar het effect van weersomstandigheden, bemesting en bodemvochtigheid op de beschikbaarheid van regenwormen voor weidevogels. Lees het volledige artikel over dit onderwerp met daarin de proefopzet, resultaten […]

Lees meer

Teelt van miscanthus voor strooisel

De behoefte aan strooisel waarvan de oorsprong bekend is en waar geen residuen van pesticiden in zitten, groeit. Het is niet voor iedereen weggelegd om zelf een graangewas te telen waarvan het stro gebruikt kan worden. Daarom is er interesse in ander gewassen die gebruikt kunnen worden als strooisel, bijv. miscanthus. Door de lange stengels […]

Lees meer

DDT aangetroffen in de grutto

De grutto broedt in Nederland en de populatie staat sterk onder druk. Het is de vraag of doorvergiftiging met pesticiden een rol speelt in de afname van het aantal broedparen. CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut hebben daarom in het kader van het Project Winst & Weidevogels (gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland) […]

Lees meer

‘Onze weidevogels’ editie 1 – 2021 (nr. 1)

Lees in deze editie over deze onderwerpen: Wel broedsucces in 2020; Winterwerkzaamheden verbeteren uitgangspositie van weidevogels; Luister naar weidevogels bij het kiezen van percelen; Bemesten na eerste snede; ‘Productief kruidenrijk grasland op veen is ware zoektocht’. En verder: In ’t Veld met de elfjarige Pim Oude Luttikhuis; In ’t Veld met startendeweidevogelbeheerder Geert van Bergen; […]

Lees meer

Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer

Door vroeg in het seizoen te beweiden ontstaat er grasland dat in potentie geschikt is voor weidevogelkuikens: het gras is korter, opener en gevarieerder in lengte en dichtheid, dan dat van maaipercelen. Daarnaast vormen hoge graspollen en mestbossen dekking tegen predatoren en trekken mestflatten insecten aan die als voedsel voor kuikens kunnen dienen. Om inzicht […]

Lees meer

Relaties tussen kruiden en insecten onderzocht

Voor de kuikens van de grutto is de aanwezigheid van voldoende voedsel, in de vorm van insecten, van groot belang. Het Louis Bolk Instituut heeft, als onderdeel van het Project Winst en Weidevogels, onderzocht welke kruiden de gewenste insecten aantrekken. Met behulp van veld- en literatuuronderzoek is gekeken naar de invloed van verschillende soorten en […]

Lees meer

WeideWinst is een initiatief van